باتفاق جهان میتوان گرفت

صداقت زیباترین خلقت خداست، زیبا زندگی کنیم.